Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

Αθήνα, 26/03/2021

Στα πλαίσια της Πράξης Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα ενίσχυσης της εξωστρέφειας, διαχείρισης έργου και παραγωγής», με κωδ. ΟΠΣ 5035182 ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης επιλεγέντων και επιλαχόντων των υποψηφίων για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου.

Κατά των προσωρινών πινάκων, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ασκήσεως ένστασης ηλεκτρονικά ή ιδιοχείρως μέχρι την ώρα 14:00 της τρίτης (3ης) εργάσιμης ημέρας από την επομένη της ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ, ήτοι στη 01/04/2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ 2/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τον προσωρινό πίνακα κατάταξης πατώντας εδώ

Για τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ξυλείας

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καλτσίδου Βίκυ

Καταβολή ετησιας συνδρομης 2020

Ενημερωτικό Δελτίο
μελών Π.Σ.Ξ.