ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΚΩΔ. 03) ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ Της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα ενίσχυσης της εξωστρέφειας, διαχείρισης έργου και παραγωγής», με κωδ. ΟΠΣ 5035182

Αθήνα, 09/07/2021

Στα πλαίσια της Πράξης Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα ενίσχυσης της εξωστρέφειας, διαχείρισης έργου και παραγωγής», με κωδ. ΟΠΣ 5035182 ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας κατάταξης επιλεγέντων για τη θέση ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΚΩΔ 3)για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου.

Κατά των προσωρινών πινάκων, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ασκήσεως ένστασης ηλεκτρονικά ή ιδιοχείρως μέχρι την ώρα 14:00 της τρίτης (3ης) εργάσιμης ημέρας από την επομένη της ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ, ήτοι στις 14/07/2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ 3/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τον προσωρινό πίνακα κατάταξης πατώντας εδώ

Για τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ξυλείας

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καλτσίδου Βίκυ

Καταβολή ετησιας συνδρομης 2020

Ενημερωτικό Δελτίο
μελών Π.Σ.Ξ.