Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ (1/2021/ΠΣΞ)

Αθήνα, 08/03/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης & Βαθμολογίας των υποψηφίων ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΡΓΟΥ της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα ενίσχυσης της εξωστρέφειας, διαχείρισης έργου και παραγωγής», με κωδ. ΟΠΣ 5035182

Σειρά κατάταξης

Αρ. πρωτ. Αίτησης

Η αίτηση πληροί τα απαιτούμενα προσόντα

Απαιτούμενα προσόντα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Κριτήριο επαγγ/κης εμπειρίας 1

Κριτήριο επαγγ/κης εμπειρίας 2

Προσωπική Συνέντευξη

1

34/19.02.2021

Χ

26,25

40,00

17,25

83,50

2

29/17.02.2021

Χ

26,25

40,00

15,50

81,75

3

31/18.02.2021

Χ

17,50

30,00

16,50

64,00

Ενστάσεις επί του προσωρινού πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας των υποψηφίων υποβάλλονται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: vicky.kaltsidou@kaltsidiswood.com , μέχρι την 11/03/2021 κι ώρα 14:00.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καλτσίδου Βίκυ

Καταβολή ετησιας συνδρομης 2020

Ενημερωτικό Δελτίο
μελών Π.Σ.Ξ.