Ανακοίνωση

Αθήνα, 17/2/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

(2/2021/ΠΣΞ)

O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ (Π.Σ.Ξ), στο πλαίσιο της Πράξης«Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα ενίσχυσης της εξωστρέφειας, διαχείρισης έργου και παραγωγής» με Κωδ. ΟΠΣ 5035182, που υλοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3867/1262/Α3/13.06.2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ), έχοντας υπόψη την από 22-12-2020 Απόφαση του Δ.Σ. απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2/2021/ΠΣΞ) για την στελέχωση της ομάδας έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου με A/A 1 και τίτλο «Υλοποίηση Σχεδίου με Ίδια Μέσα (ΥΙΜ)» της Πράξης.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων  από 18/2/2021 μέχρι και την Παρασκευή 05/03/2021 και ώρα 14:00

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αίτηση Υποψηφιότητας – Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Υπόδειγμα Α)

Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος (Υπόδειγμα Β)

Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα Γ)

Σχέδιο σύμβασης έργου (Υπόδειγμα Δ)

Καταβολή ετησιας συνδρομης 2020

Ενημερωτικό Δελτίο
μελών Π.Σ.Ξ.