Ανακοίνωση

Αθήνα, 14/6/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΚΩΔ. 03) της Ομάδας έργου

(3/2021/ΠΣΞ)

O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ (Π.Σ.Ξ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου με A/A 1 και τίτλο «Υλοποίηση Σχεδίου με Ίδια Μέσα (ΥΙΜ)» της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα ενίσχυσης της εξωστρέφειας, διαχείρισης έργου και παραγωγής» με Κωδ. ΟΠΣ 5035182, που υλοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3867/1262/Α3/13.06.2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ), σύμφωνα με την από 22-12-2020 Απόφαση του Δ.Σ. προτίθεται να προσλάβει, με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ορισμένου χρόνου, Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης – Υπεύθυνο Φυσικού Αντικειμένου, για την στελέχωση της ομάδας έργου και απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (3/2021/ΠΣΞ), σύμφωνα με την από 19.05.2021 Απόφαση του Δ.Σ.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 15/062021 μέχρι και την Τετάρτη 30/06/2021 και ώρα 14:00

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αίτηση Υποψηφιότητας – Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Υπόδειγμα Α)

Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος (Υπόδειγμα Β)

Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα Γ)

Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (Υπόδειγμα Δ)

Καταβολή ετησιας συνδρομης 2020

Ενημερωτικό Δελτίο
μελών Π.Σ.Ξ.