Ανακοίνωση

Αθήνα, 4/2/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

(1/2021/ΠΣΞ)

O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ (Π.Σ.Ξ), στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα ενίσχυσης της εξωστρέφειας, διαχείρισης έργου και παραγωγής» με Κωδ. ΟΠΣ 5035182, που υλοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3867/1262/Α3/13.06.2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ), έχοντας υπόψη την από 22-12-2020 Απόφαση του Δ.Σ. απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1/2021/ΠΣΞ) για την στελέχωση της επιτροπής παραλαβής και πιστοποίησης έργου» στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου με A/A 1 και τίτλο «Υλοποίηση Σχεδίου με Ίδια Μέσα (ΥΙΜ)» της Πράξης.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων  μέχρι και την Παρασκευή 19/02/2021 και ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: vicky.kaltsidou@kaltsidiswood.com 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αίτηση Υποψηφιότητας – Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Υπόδειγμα Α)

Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος (Υπόδειγμα Β)

Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα Γ)

Σχέδιο σύμβασης έργου (Υπόδειγμα Δ)

Καταβολή ετησιας συνδρομης 2020

Ενημερωτικό Δελτίο
μελών Π.Σ.Ξ.