Ανακοίνωση

Οριστικού Πίνακα Αξιολόγησης των υποψηφίων ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα ενίσχυσης της εξωστρέφειας, διαχείρισης έργου και παραγωγής»,
με κωδ. ΟΠΣ 5035182

Αρ. Πρόσκλησης: 1/2021

Αθήνα, 02/04/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ σε συνεδρίαση που πραγματοποίησε στις 26/03/2021 και λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την από 22/12/2020 Απόφαση του Φορέα για τον ορισμό τριμελούς Επιτροπής Επιλογής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τη στελέχωση της Επιτροπής παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων Έργου, της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα ενίσχυσης της εξωστρέφειας, διαχείρισης έργου και παραγωγής», με κωδ. ΟΠΣ 5035182
  2. Την υπ’ αριθμ 1/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Επιτροπής παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων Έργου, της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα ενίσχυσης της εξωστρέφειας, διαχείρισης έργου και παραγωγής», με κωδ. ΟΠΣ 5035182
  3. Τα υπ’ αριθμ. 1/02.03.2021 και 2/16.03.2021 Πρακτικά της Επιτροπής Επιλογής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τη στελέχωση της Επιτροπής παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων Έργου, της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα ενίσχυσης της εξωστρέφειας, διαχείρισης έργου και παραγωγής», με κωδ. ΟΠΣ 5035182
  4. Την από 26.03.2021 Απόφαση του Φορέα για αποδοχή κι έκκριση των υπ’ αριθμ. 1/02.03.2021 και 2/16.03.2021 Πρακτικών της Επιτροπής Επιλογής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τη στελέχωση της Επιτροπής παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων Έργου, της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα ενίσχυσης της εξωστρέφειας, διαχείρισης έργου και παραγωγής», με κωδ. ΟΠΣ 5035182

ΑΝΑΡΤΑ

τον ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ και καλεί τους υποψηφίους για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Για τον ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΊΝΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ πατήστε εδώ

Για τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ξυλείας

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καλτσίδου Βίκυ

Καταβολή ετησιας συνδρομης 2020

Ενημερωτικό Δελτίο
μελών Π.Σ.Ξ.