ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα ενίσχυσης της εξωστρέφειας, διαχείρισης έργου και παραγωγής», Υποέργα 2 έως 6, της ενταγμένης Πράξης με Κωδ. ΟΠΣ 5035182, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Α.Π.: 8

Αθήνα, 08/08/2021

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ξυλείας (Π.Σ.Ξ.) Δ/νση: 14ο ΧΛΜ ΕΟ Αθηνών Λαμίας, Αθήνα
  Ταχ. Κώδικας: 14564
  Τηλέφωνο: 2105551949
 2. Τίτλος: «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα ενίσχυσης της εξωστρέφειας, διαχείρισης έργου και παραγωγής» Κωδ. ΟΠΣ 5035182.
 3. Τα υπ’ αριθμ. 1/07.07.2021 και 2/14.07.2021 Πρακτικά της Επιτροπής Επιλογής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τη θέση με κωδ. 03 - «Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης – Υπεύθυνος Φυσικού Αντικειμένου» της Ομάδας Έργου της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα ενίσχυσης της εξωστρέφειας, διαχείρισης έργου και παραγωγής», με κωδ. ΟΠΣ 5035182
 4. Υπηρεσίες – Εκτιμώμενη αξία Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης που κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 80500000-9 (Υπηρεσίες Κατάρτισης) και 79132000-8 (Υπηρεσίες Πιστοποίησης). Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του 1.390.798,20€, χωρίς ΦΠΑ.
 5. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών.
 6. Περιγραφή – Αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση δράσεων Κατάρτισης και Πιστοποίησης για 1.210 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (όλων των κλάδων).
 7. Κατανομή σε τμήματα ΟΧΙ.
 8. Συνολικός προϋπολογισμός: 1.390.798,20€ χωρίς ΦΠΑ.
 9. Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
 10. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας θα πρέπει να ανέρχεται στο 1% του προϋπολογισμού, ήτοι 13.907,98€.
 11. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑΕ 1191. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ11910013). Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).
 12. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.htca.gr και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ .
 13. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη ,a href="www.promitheus.gov.gr">www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 10/08/2021. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22/09/2021 και ώρα 17:00 μ.μ.
 14. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 28/09/2021
 15. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
 16. Χρόνος ισχύος των προσφορών: 12 Μήνες.
 17. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
 18. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 19. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)».
 20. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες>, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.
 21. Ημερομηνία αποστολής> στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 06/08/2021.

Για την αναλυτική διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ξυλείας

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καλτσίδου Βίκυ

the ettf logo

htca

Καταβολή ετησιας συνδρομης 2020

Ενημερωτικό Δελτίο
μελών Π.Σ.Ξ.